PHU “Ryki”, 15-161 Białystok, ul.Wiślana 85
+48 600 377 444 / +48 85 676 30 07 /  autowypozyczalnia.ryki@onet.pl

Zasady współpracy


Ogólne
 

Wynajmujący oddaje w odpłatne używanie najemcy (osobie fizycznej albo prawnej) pojazd na okres wskazany w umowie na warunkach przedstawionych poniżej.

Najemca zobowiązany jest okazać Dowód Osobisty (obywatele Polski) albo Paszport (obcokrajowcy oraz wszyscy przy wyjeŹdzie za granicę) oraz Prawo Jazdy. W przypadku podstawiania samochodu do najemcy, należy przygotować kserokopie wyszczególnionych dokumentów.

Najemca swoim podpisem pod umową oświadcza, że przyjmuje poniższe Warunki Najmu Pojazdu i przyjmuje osobistą odpowiedzialność za pojazd oraz odpowiedzialność za wszelkie osoby, którym powierzy ten pojazd.

Wyłącznie upoważnionym do używania pojazdu jest osoba wskazana w Umowie Najmu.

Bezumowne przedłużenie umowy upoważnia Wynajmującego do pobrania dodatkowej opłaty w wysokości 200 % stawki podstawowej za cały okres użytkowania pojazdu niezgodnie z umową oraz powiadomienia Policji o zaginięciu pojazdu.

Prowadzący (kierowca) musi mieć ukończone 25 lat i posiadać prawo jazdy odpowiedniej kategorii od co najmniej 1 roku.

Pojazd jest ubezpieczony na warunkach firmy ubezpieczeniowej w zakresie OC, AC, KR i NW. Najemca obowiązują wszystkie warunki określone przez firmę ubezpieczeniową, a w szczególności dotyczące utraty pojazdu wraz z dokumentami.>

Najemca przyjmuje na siebie pełną materialną odpowiedzialność w przypadku uszkodzenia pojazdu z winy własnej. Odpowiedzialność ta obejmuje wszelkie szkody nie pokryte przez firmę ubezpieczeniową z polisy AC,oraz wszystkie szkody ponizej 1000zl.

Jakiekolwiek wyjazdy poza granice kraju mogą się odbywać wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody Wynajmującego.

Najemca odpowiada materialnie za straty powstałe w wyniku zawinionego braku zabezpieczenia samochodu lub dokumentów niezbędnych do likwidacji szkody.

Najemca jest odpowiedzialny za wszelkie powstałe zobowiązania, grzywny i kary skierowane do Wynajmującego za okres trwania najmu, z wyłączeniem przypadków, gdy odpowiedzialność jest po stronie Wynajmującego.

Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy przewożone lub pozostawione w samochodzie.

Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za straty lub uszkodzenia własne Najemcy włączając utratę zysków, chyba że nastąpiły one z wyłącznej winy Wynajmującego.

Wyjazd za granicę jest możliwy tylko na podstawie naszego zezwolenia i ubezpieczenia, udostępnianego za dodatkową opłatą . Obowiązuje bezwzględny zakaz wyjazdu do następujących krajów: Rosja, Białoruś, Ukraina, Serbia i Czarnogóra, Bośnia i Hercegowina oraz Albania.

Obowiązki wynajmującego

Pojazd w chwili wydania musi być sprawny technicznie, Ewentualne uwagi o stanie pojazdu należy wpisać do rubryki "Uwagi o stanie technicznym".

Jeżeli samochód zostanie wyłączony z ruchu z przyczyn niezależnych od Najemcy, przysługuje mu prawo do zastąpienia uszkodzonego pojazdu innym, o podobnym standardzie lub w przypadku braku takiej możliwości zwrot pieniędzy za niewykorzystany okres.

Warunki finansowe

Płatność za najem dokonuje się z góry (lub do 10-go dnia miesiąca w przypadku wynajmu długoterminowego) gotówką, przelewem bankowym. W przypadku firm, istnieje możliwość uzyskania odroczonych terminów zapłaty.

W przypadku niezapłacenia rachunku gotówką lub przelewem w ustalonym terminie, Wynajmujący może doliczać odsetki za zwłokę.

Najemca wpłaca Wynajmującemu kaucję jako zabezpieczenie na pokrycie ewentualnych kosztów spowodowanych przez Najemcę. Kaucja podlega całkowitemu lub częściowemu zwrotowi przy rozliczeniu się z Wynajmującym.

Kaucja - depozyt jest płatna wyłącznie gotówką. W indywidualnych wypadkach, istnieje możliwość obniżenia i zawyżenia wysokości lub zwolnienia z obowiązku wpłaty kaucji pieniężnej.

Kaucja może m.in. podlegać zaliczeniu na poczet szkody w przypadku zawinionej utraty pojazdu lub braku dokumentów umożliwiających likwidację szkody przez firmę ubezpieczeniową. Kaucję zwraca się, jeśli sprawcą uszkodzenia pojazdu jest osoba trzecia i likwidacja szkody odbywa się z jego polisy ubezpieczeniowej.

Okres najmu krótkoterminowego wynosi minimum jedną dobę (24 godziny, liczone od chwili wydania samochodu) lub jej wielokrotność. Okres najmu długoterminowego wynosi miesiąc (30 dób) lub jego wielokrotność. Przedłużenie najmu o więcej niż godzinę powoduje naliczenie opłaty jak za kolejną dobę. Przedłużenie najmu może powodować obniżenie stawki tylko za dodatkowy okres, a skrócenie najmu powoduje zwyżkę stawki za faktyczny okres (jeżeli wynika to z Cennika Wynajmującego). Skrócenie najmu długoterminowego w pierwszym miesiącu, powoduje zwyżkę stawki za faktyczny okres, według Cennika. W przypadku skrócenia najmu, najemca obciążany jest opłatą manipulacyjną w wysokości 25% różnicy między zadeklarowanym a faktycznym okresem najmu.


Obowiązki najemcy


Najemca zobowiązuje się przestrzegać zasad normalnego użytkowania pojazdu a w szczególności:

· przewozić dozwoloną liczbę pasażerów i ładunku,>

· rutynowo kontrolować wskaźniki znajdujące się na desce rozdzielczej. A w razie stwierdzenia
 nieprawidłowości w działaniu któregokolwiek z elementów Najemca zobowiązany jest do
 natychmiastowego zatrzymania pojazdu i skontaktowania się z serwisem lub Wynajmującym,

· używać wszelkich zabezpieczeń znajdujących się w pojeŹdzie nawet podczas parkowania na krótką

· nie kierować pojazdem znajdując się pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających,

· nie zostawiać dokumentów lub kluczy w pojeździe,

· nie holować innych pojazdów lub przyczep,

· nie dopuszczać innych osób do prowadzenia (kierowania) pojazdem,

· nie postępować wbrew przepisom celnym, drogowym lub innym obowiązujących na terenie Polski,

· nie uczestniczyć w wyścigach, rajdach lub zawodach,

· w samochodzie obowiązuje całkowity zakaz palenia, przypadku niestosowania się do tego zalecenia  wynajmujący naliczy karę w wysokości 200 zł.

W przypadku konieczności dokonania jakiejkolwiek naprawy w okresie użytkowania pojazdu, Najemca zobowiązany jest uzyskać uprzednio zgodę Wynajmującego. W takim przypadku Najemca upoważniony jest do podpisania i odebrania faktury w imieniu Wynajmującego. Jeśli nie ustalono inaczej, naprawa powinna być dokonana w najbliższym autoryzowanym serwisie danej marki pojazdu. Rozliczenie kosztów naprawy nastąpi przy zwrocie pojazdu.

Gdy zaistnieje wypadek drogowy lub inne zdarzenie losowe, należy niezwłocznie:>

· powiadomić przedstawiciela Wynajmującego o zaistniałej sytuacji,

· wezwać policję i inne odpowiednie służby,

· zapisać dane o wszystkich uczestników zdarzenia, numery polis ubezpieczeniowych i firmy, które je   wydały oraz zanotować numer i adres właściwej jednostki Policji dla miejsca zdarzenia,

· zabezpieczyć pojazd przed dalszym zniszczeniem lub dewastacją,

· upewnić się, czy zgromadzone dokumenty są wystarczające do likwidacji szkody przez firmę
  ubezpieczeniową,


Najemca nie ma prawa do wyrażania zgody na akceptację roszczeń drugiej strony.

Obowiązkiem Najemcy jest zapewnienie udziału Policji w przypadku zaistnienia jakiejkolwiek szkody komunikacyjnej. Zaniechanie powyższego narusza warunki polisy ubezpieczeniowej i może skutkować odpowiedzialnością materialną najemcy.

Zwrot pojazdu

Pojazd winien być zwrócony czysty wewnątrz jak i na zewnątrz. W przeciwnym wypadku Wynajmujący ma prawo pobrać kwotę od 30 do 200 zł a w szczególnych przypadkach (plamy na siedzeniach itp.) do 300 zł na pranie tapicerki.

Najemca zobowiązuje się zwrócić pojazd nieuszkodzony, z kompletnym wyposażeniem i z dokumentami w miejscu, gdzie samochód pobrał lub w innym uzgodnionym, najpóżniej terminie określonym w umowie.

W przypadku uszkodzenia lub kradzieży pojazdu umowa najmu zostanie zakończona w dniu dostarczenia raportu z wypadku lub kradzieży wynajętego pojazdu, zgodnie z datą uwidocznioną na raporcie policyjnym.

Każde przedłużenie musi być uzgodnione i zatwierdzone pisemnie przez przedstawiciela Wynajmującego nie póŹniej niż 24 godz. przed planowanym zakończeniem umowy.

W chwili zwrotu w pojeżdzie powinna być taka sama ilość paliwa jak przy wydaniu. Jeśli ilość paliwa jest mniejsza, Najemca wniesie dodatkową opłatę za paliwo zgodnie z obowiązującą w miejscu i czasie zwrotu, średnią ceną paliwa. Pojazd jest wyposażony w pięć kół bez uszkodzeń. W razie uszkodzenia któregokolwiek z nich Najemca zobowiązany jest do wymiany na swój koszt kompletnego koła odpowiadającego wszelkim parametrom uszkodzonego koła.

Odpowiedzialność najemcy

Jeżeli Najemca spowodował wypadek/kolizję znajdując się pod wpływem alkoholu lub innego środka odurzającego lub udostępnił pojazd osobie nieuprawnionej lub znajdującej się pod wpływem alkoholu lub innego środka odurzającego, Wynajmującemu służy prawo do uzyskania pełnego odszkodowania za poniesione szkody i straty (w tym utracone korzyści) solidarnie od Najemcy i tej osoby.

Najemca ponosi pełną odpowiedzialność za przestrzeganie przepisów ruchu drogowego.

Najemca jest odpowiedzialny za wszelkie przestępstwa, które miały miejsce w trakcie trwania najmu, a które powiązane są z użytkowaniem wynajętego pojazdu, ponieważ Najemca był posiadaczem pojazdu. Wynajmujący udostępni Policji lub innym upoważnionym organom, dane osobowe Najemcy, z uwzględnieniem ustawy o ochronie danych osobowych.

Najemca poniesie inne opłaty na rzecz Wynajmującego zgodnie z Cennikiem np. za zgubienie kluczy, dokumentów itp.

Rezerwacje

Rezerwacji należy dokonać telefonicznie, mailem, osobiście lub za pośrednictwem pracownika Wynajmującego. Rezerwacja musi zawierać dane osobiste i teleadresowe, klasę pojazdu, przewidywany termin i długość najmu, miejsce i godziny odbioru oraz zdania pojazdu, formę płatności za najem, ewentualne zgłoszenie zamiaru wyjazdu za granicę (wymienić kraje) oraz przewidywany przebieg w km. W przypadku firm, należy dodatkowo podać dane rejestrowe, dane osobiste pracownika odbierającego pojazd i upoważnienie jego osoby do podpisania Umowy Najmu Pojazdu w imieniu firmy. Zazwyczaj wymagana jest wpłata zaliczki w wysokości 15% wartości deklarowanego najmu.